Standardbetingelser/operationsaftale for kirurgiske operationer hos AK Nygart A/S CVR-nr. 26 51 30 73

Booking og betaling

Operationer anses for aftalt og booket, når operationsaftalen er udleveret til kunden enten på klinikken eller sendt til kunden pr. e-mail.

Fakturaerne sendes til kunden via sikker mail, hele beløbet for operationen skal være betalt inden operationen starter og kan betales i 2 rater med mindre der er under 21 dage til operationen hvor hele beløbet betales straks:

  1. rate skal betales 7 dage efter operationen er booket.
  2. rate skal betales 21 dage før operationen skal finde sted.

Hvis der er 21 dage eller mindre fra bookingtidspunkt til planlagt operation, betales hele beløbet på bookingtidspunktet.

Er der mere end 21 dage, kan man godt vælge at betale hele beløbet én gang, men vær opmærksom på, at dette skal ske inden 7 dage – altså datoen for første rate.

Det bemærkes, at det i Danmark er ulovligt for virksomheder at modtage kontant betaling på 15.000 kr. eller derover, hvad enten betaling sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundne.

Aflysning og udskrivning

Udebliver du fra din forundersøgelse uden afbud min. 24 timer inden din tid finder sted, faktureres du med 600,- kr.

Operationer kan ikke aflyses eller flyttes af kunden senere end 21 dage før planlagte behandlingsdato.

Ved aflysning af operation inden 21 dage tilbagebetales det betalte beløb.

Ved kundens aflysning senere end 21 dage før planlagte operationsdato eller ved udeblivelse tilfalder 50% af det for operationen indbetalte beløb AK Nygart A/S. Ved ønske om flytning af operationen (sygdom undtaget), opkræves et administrationsgebyr på 5.000 kr.

I fald operationen flyttes mindre end 21 dage inden operationen, uanset årsag, gælder aflysningspolitikken og dato i forhold til første bookede operation.

Såfremt udsættelse af operationsdag skyldes kundens sygdom, vil AK Nygart A/S tilbyde at rykke operationen til en anden dato, i det omfang det er muligt. AK Nygart A/S forbeholder sig i den forbindelse ret til, som en betingelse for at rykke operationen til en anden dato, at kræve en lægeerklæring fra kundens egen læge, der er udfærdiget senest på den planlagte operationsdato.

AK Nygart A/S forbeholder sig i force majeure-lignende situationer ret til at udskyde en planlagt operation helt frem til operations-/behandlingstidspunktet eller eventuelt helt at aflyse operationen eller behandlingen. Force majeure-lignende situationer kan f.eks. være i tilfælde af strømsvigt, strejke, ekstreme vejrforhold, sygdom hos personale eller andre forhold, der er uden for AK Nygart A/S’ kontrol, og som efter AK Nygart A/S’ opfattelse forhindrer den planlagte operation eller behandling

Kunden kan ikke rejse krav mod AK Nygart A/S for udskydelse eller aflysning af en planlagt operation, hvis dette skyldes force majeure-lignende forhold. Såfremt AK Nygart A/S helt aflyser operationen eller behandlingen, uden at tilbyde kunden operation eller behandling på en anden dato, returnerer AK Nygart A/S det for operationen eller behandlingen indbetalte beløb.

Kunder udskrives fra AK Nygart A/S, når kunden opfylder udskrivelseskriterierne, dog tidligst som beskrevet i indkaldelse. Kræver operationen én overnatning, udskrives kunden kl. 8.00 efterfølgende morgen. Udgifter der måtte være i forbindelse med at udskrivelsestidspunktet af kunden ikke overholdes, afholdes af kunden. Kunden vil faktureres med 500 kr. pr påbegyndt time.

Møder kunden til operation og ikke opfylder de af AK Nygart A/S udskrevne betingelser for operation, herunder faste, tørste og/eller rygning, så AK Nygart ikke finder det fagligt forsvarligt at udføre den planlagte operation, tilfalder 50% af hele operationsbeløbet AK Nygart.

Følgende eventuelle efterbehandlinger mv. er inkluderet i prisen:

Re-operation ved rettelse af uopnået tilsigtet resultat inden for 12 måneder efter primær operation (dog ikke omkostninger ved fuld bedøvelse, hvis dette ikke er skønnet påkrævet af kirurgen).

Behandling af post operativ blødning.

Kontrol ved betændelse eller komplikationer de første 12 mdr. efter operation.                                          

Følgende omkostninger, efterbehandlinger mv. er ikke inkluderet i prisen:

Omkostninger ved forlænget ophold eller behandlinger, der skyldes, at kunden har tilbageholdt medicin- eller sygdomsrelaterede oplysninger, eller at kunden ikke har overholdt krav om faste forud for en operation eller behandling, afholdelse fra indtagelse af medicin naturmedicin og rygning inden eller efter en operation eller behandling, eller krav om indtagelse af medicin, inden eller efter operationen.

Re-operation ved kapselstramning uanset tidspunkt for den indtrufne begivenhed, med mindre kunden har tegnet ”Tryghedspakke”, jf. nedenfor, der dækker.

Re-operation, hvis kunden er udeblevet fra tidligere aftalt kontrol eller har aflyst re-operation mindre end 21 dage før den aftalte re-operationsdag.

Re-operation, hvis kunden har tilbageholdt informationer om sygdom eller fået konstateret sygdom efter primær operation, der bevirker at AK Nygart A/S ikke kan modtage kunden til operation, eller hvis kunden har haft større udsving i vægt eller ændringer i det opererede område der skyldes graviditet.

AK Nygart A/S’ ansvar

Med hensyn til skader opstået i forbindelse med undersøgelse, operation eller behandling hos AK Nygart A/S henvises til Patienterstatningen: http://pebl.dk/

I andre sager er AK Nygart A/S erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler om ansvarspådragende handlinger, dog jf. nedenfor.

AK Nygart A/S kan ikke holdes ansvarlig for, at det tilsigtede resultat ikke opnås, hvis dette skyldes, at kunden ikke har overholdt AK Nygart A/S’ anvisninger, herunder om brug af bandage, forbinding eller plaster efter operationen, eller såfremt kunden ikke er mødt til fastlagte kontroller herunder afsluttende kontrol.

AK Nygart A/S kan ikke holdes ansvarlig for nedsat eller ændret følesans omkring det opererede område, eller for løs hud eller mindre ujævnheder efter fedtsugning.

AK Nygart A/S kan ikke holdes ansvarlig for kundens egne omkostninger, tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, medicinudgifter m.v. ved eventuel indlæggelse eller ved hel eller delvis uarbejdsdygtighed.

Kunden accepterer, at AK Nygart A/S’ ansvar i alle sager, bortset fra sager som behandles af Patienterstatningen efter den gældende lovgivning herfor, er begrænset til kr. 100.000, hvorfor kunden er afskåret fra at gøre et større erstatningskrav gældende overfor AK Nygart A/S.

Særlige regler for brystoperationer med implantater på AK Nygart A/S:

Ved kapseldannelse og eller ruptur: Såfremt brystforstørrelsen er foretaget med Silimed, Eurosilicone eller Mentor eller Motiva brystimplantater, dækkes udgiften til implantaterne af Silimed, Eurosilicone eller Mentor eller Motiva, forudsat at kunden ikke tidligere har haft kapselstramning (se Silimed, Eurosilicone, Mentor eller Motiva ”implantatdækning”).

Udgifter til selve operationen er ikke dækket, uanset hvornår kapselstramningen eller rupturen af implantatet opstår, med mindre der er tegnet ”Tryghedspakke”, jf. nedenfor. Tryghedspakken gælder i den tegnede periode.

Tryghedspakke:

  1. Tryghedspakken tegnes inden operationen hos AK Nygart A/S. Tryghedspakken kan kun tegnes ved primære brystforstørrelser eller hos kunder der ønsker udskift af implantater og som ikke tidligere har haft kapselstramning grad III eller IV. Tryghedspakken kan enten være på 1 eller 7 år afhængig af tilkøb. (Tryghedspakke 1 er inkluderet i prisen)
  1. Kunder, der indenfor for en 1-, 5- eller 7-årig periode efter den brystforstørrende operation udvikler generende kapselstramning grad III eller IV, er omfattet af den tilkøbte tryghedspakke. Dette gælder også ved gentagne kapselstramninger inden for den sikrede periode, hvis dette skønnes forsvarligt af kirurgen.
  1. Såfremt kirurgen på AK Nygart A/S bedømmer, at det er operationskrævende kapselstramning, vil kunden få en såkaldt capsulotomi- eller capsulectomioperation og nye implantater i fuld bedøvelse uden beregning.

 

Undertegnede erklærer at have læst AK Nygart A/S’ skriftlige information, udleveret ved forundersøgelsen eller på www.nygart.dk, der vedrører den operation/behandling, som undertegnede skal have, samt at have modtaget vejledning fra AK Nygart A/S’ personale om operationens/behandlingens omfang, mulige komplikationer og eventuelle bivirkninger.

Ved at underskrive AK Nygart A/S standardbetingelser er undertegnede indforstået med, at beløbet for operationen eller behandlingen indbetales i henhold til ovennævnte forfaldsdatoer, og at indholdet af nærværende Standardbetingelse for operationer og behandlinger hos AK Nygart A/S er accepteret.

Behandling af dine personoplysninger

I henhold til sundhedslovgivningen har AK Nygart pligt til at opbevare din journal i minimum 10 år fra sidste journalnotat. Af hensyn til patientsikkerhed og evt. mulige retskrav, har AK Nygart valgt at opbevare din journal i op til 30 år. Efter 10 år fra sidste journalnotat har du dog mulighed for at få din journal slettet ved at henvende dig til AK Nygart. Du kan læse mere AK Nygarts behandling af dine personoplysninger her