Standardbetingelser for kirurgiske behandlinger hos AK Nygart A/S CVR-nr. 26 51 30 73

Booking og betaling

Operationer anses for aftalt og booket når operationsaftalen er udleveret til patienten enten på klinikken eller sendt til patienten pr. e-mail.

Hele beløbet for en operation skal betales inden start af operation og kan forfalde i 2 rater:

  1. rate skal betales 8 dage efter operationen er booket.
  2. rate skal betales 21 dage før operationen skal finde sted.

Hvis der er 21 dage eller mindre fra bookingtidspunkt til planlagt operation, betales begge rater samtidig på bookingtidspunktet.

Det bemærkes, at det i Danmark er ulovligt for virksomheder at modtage kontant betaling på 50.000 kr. eller derover, hvad enten betaling sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundne.

Aflysning og udskrivning

Operationer / behandlinger kan ikke aflyses eller flyttes af patienten senere end 21 dage før planlagte behandlingsdato.

Ved aflysning inden 21 dage tilbagebetales det betalte beløb.

Ved patientens aflysning senere end 21 dage før planlagte behandlingsdato tilfalder hele det for operationen eller behandlingen indbetalte beløb AK Nygart A/S, dog max. 20.000 kr. Ved ønske om flytning af operationen (sygdom undtaget), opkræves et administrationsgebyr på 5.000 kr.

Såfremt udsættelse af operationsdag skyldes patientens sygdom, vil AK Nygart A/S tilbyde at rykke operationen til en anden dato, i det omfang det er muligt. AK Nygart A/S forbeholder sig i den forbindelse ret til, som en betingelse for at rykke operationen til en anden dato, at kræve en lægeerklæring fra patientens egen læge, der er udfærdiget senest på den planlagte behandlingsdato.

AK Nygart A/S forbeholder sig i force majeure-lignende situationer ret til at udskyde en planlagt operation helt frem til operations-/behandlingstidspunktet eller eventuelt helt at aflyse operationen eller behandlingen. Force majeure-lignende situationer kan f.eks. være i tilfælde af strømsvigt, strejke, ekstreme vejrforhold, sygdom hos personale eller andre forhold, der er uden for AK Nygart A/S’ kontrol, og som efter AK Nygart A/S’ opfattelse forhindrer den planlagte operation eller behandling

Patienten kan ikke rejse krav mod AK Nygart A/S for udskydelse eller aflysning af en planlagt operation eller behandling, hvis dette skyldes force majeure-lignende forhold. Såfremt AK Nygart A/S helt aflyser operationen eller behandlingen, uden at tilbyde patienten operation eller behandling på en anden dato, returnerer AK Nygart A/S det for operationen eller behandlingen indbetalte beløb.

Patienter udskrives fra AK Nygart A/S når patienten opfylder udskrivelseskriterierne, dog tidligst som beskrevet i indkaldelse. Udgifter der måtte være i forbindelse med at udskrivelsestidspunktet af patienten ikke overholdes, afholdes af patienten. Patienten vil faktureres med 500 kr. pr påbegyndt time.

Møder patienten til operation og ikke opfylder de af AK Nygart A/S udskrevne betingelser for operation, herunder faste, tørste og/eller rygning, pålægges patienten et gebyr på 5.000 kr.

Covid-19-test og aflysning

En negativ test for Covid-19 taget tidligst 72 timer inden operationen skal foreligge på operationsdagen. Er testen positiv, eller foreligger svaret ikke, udsættes operationen uden beregning for patienten i lighed med andre sygdomme. Aflysningsreglerne i øvrigt gør sig gældende for patienten, også hvis patienten ikke ønsker at lade sig Covid-19-teste i forbindelse med operationen.

Følgende eventuelle efterbehandlinger mv. er inkluderet i prisen:

Re-operation ved rettelse af uopnået tilsigtet resultat inden for 12 måneder efter primær operation (dog ikke omkostninger ved fuld bedøvelse, hvis dette ikke er skønnet påkrævet af kirurgen).

Behandling af post operativ blødning.

Kontrol ved betændelse eller komplikationer de første 12 mdr. efter operation.                                          

Følgende omkostninger, efterbehandlinger mv. er ikke inkluderet i prisen:

Omkostninger ved forlænget ophold eller behandlinger, der skyldes, at patienten har tilbageholdt medicin- eller sygdomsrelaterede oplysninger, eller at patienten ikke har overholdt krav om faste forud for en operation eller behandling, afholdelse fra indtagelse af medicin naturmedicin og rygning inden eller efter en operation eller behandling, eller krav om indtagelse af medicin, inden eller efter operationen.

Re-operation ved kapselstramning uanset tidspunkt for den indtrufne begivenhed, med mindre patienten har tegnet ”Tryghedspakke”, jf. nedenfor, der dækker.

Re-operation, hvis patienten er udeblevet fra tidligere aftalt kontrol eller har aflyst re-operation mindre end 21 dage før den aftalte re-operationsdag.

Re-operation, hvis patienten har tilbageholdt informationer om sygdom eller fået konstateret sygdom efter primær operation, der bevirker at AK Nygart A/S ikke kan modtage patienten til operation, eller hvis patienten har haft større udsving i vægt eller ændringer i det opererede område der skyldes graviditet.

AK Nygart A/S’ ansvar

Med hensyn til skader opstået i forbindelse med undersøgelse, operation eller behandling hos AK Nygart A/S henvises til Patienterstatningen: http://pebl.dk/

I andre sager er AK Nygart A/S erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler om ansvarspådragende handlinger, dog jf. nedenfor.

AK Nygart A/S kan ikke holdes ansvarlig for, at det tilsigtede resultat ikke opnås, hvis dette skyldes, at patienten ikke har overholdt AK Nygart A/S’ anvisninger, herunder om brug af bandage, forbinding eller plaster efter operationen, eller såfremt patient ikke er mødt til fastlagte kontroller herunder afsluttende kontrol.

AK Nygart A/S kan ikke holdes ansvarlig for nedsat eller ændret følesans omkring det opererede område, eller for løs hud eller mindre ujævnheder efter fedtsugning.

AK Nygart A/S kan ikke holdes ansvarlig for patientens egne omkostninger, tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, medicinudgifter m.v. ved eventuel indlæggelse eller ved hel eller delvis uarbejdsdygtighed.

Patienten accepterer, at AK Nygart A/S’ ansvar i alle sager, bortset fra sager som behandles af Patienterstatningen efter den gældende lovgivning herfor, er begrænset til kr. 100.000, hvorfor patienten er afskåret fra at gøre et større erstatningskrav gældende overfor AK Nygart A/S.

Særlige regler for brystoperationer med implantater på AK Nygart A/S:

Ved kapseldannelse og eller ruptur: Såfremt brystforstørrelsen er foretaget med Eurosilicone eller Mentor eller Motiva brystimplantater, dækkes udgiften til implantaterne af Eurosilicone eller Mentor eller Motiva, forudsat at patienten ikke tidligere har haft kapselstramning (se Eurosilicone eller Mentor eller Motiva”implantatdækning”).

Udgifter til selve operationen er ikke dækket, uanset hvornår kapselstramningen eller rupturen af implantatet opstår, med mindre der er tegnet ”Tryghedspakke”, jf. nedenfor. Tryghedspakken gælder i den tegnede periode.

Tryghedspakke:

  1. Tryghedspakken tegnes inden operationen hos AK Nygart A/S. Tryghedspakken kan kun tegnes ved primære brystforstørrelser eller hos pt der ønsker udskift af implantater og som ikke tidligere har haft kapselstramning grad III eller IV. Tryghedspakken kan enten være på 1 eller 5 år afhængig af tilkøb. (Tryghedspakke 1 er inkluderet i prisen)
  1. Patienter, der indenfor for en 1 eller 5-årig periode efter den brystforstørrende operation udvikler generende kapselstramning grad III eller IV, er omfattet af den tilkøbte tryghedspakke. Dette gælder også ved gentagne kapselstramninger inden for den sikrede periode, hvis dette skønnes forsvarligt af kirurgen.
  1. Såfremt kirurgen på AK Nygart A/S bedømmer, at det er operationskrævende kapselstramning, vil patienten få en såkaldt capsulotomi- eller capsulectomioperation og nye implantater i fuld bedøvelse uden beregning.

 

Undertegnede erklærer at have læst AK Nygart A/S’ skriftlige information, udleveret ved forundersøgelsen eller på www.nygart.dk, der vedrører den operation/behandling, som undertegnede skal have, samt at have modtaget vejledning fra AK Nygart A/S’ personale om operationens/behandlingens omfang, mulige komplikationer og eventuelle bivirkninger.

Ved at underskrive AK Nygart A/S standardbetingelser er undertegnede indforstået med, at beløbet for operationen eller behandlingen indbetales i henhold til ovennævnte forfaldsdatoer, og at indholdet af nærværende Standardbetingelse for operationer og behandlinger hos AK Nygart A/S er accepteret.

Behandling af dine personoplysninger

I henhold til sundhedslovgivningen har AK Nygart pligt til at opbevare din journal i minimum 10 år fra sidste journalnotat. Af hensyn til patientsikkerhed og evt. mulige retskrav, har AK Nygart valgt at opbevare din journal i op til 30 år. Efter 10 år fra sidste journalnotat har du dog mulighed for at få din journal slettet ved at henvende dig til AK Nygart. Du kan læse mere AK Nygarts behandling af dine personoplysninger her